Auction Terms

Οι κατωτέρω όροι και συμφωνίες δεσμεύουν στο σύνολό τους, τους Πωλητές και τους Αγοραστές που συμμετέχουν στη δημοπρασία που διοργανώνει ο οίκος δημοπρασιών FineartsKapopoulos, εφεξής «Οίκος» και υπερισχύουν έναντι άλλων τυχόν αντίθετων συμφωνιών μεταξύ του Οίκου και Πωλητών ή Αγοραστών πλην άλλως ορίζεται. Η συμμετοχή στη δημοπρασία με την ιδιότητα είτε του Πωλητή είτε του Αγοραστή συνεπάγεται και την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των κατωτέρω όρων.

Οι Πωλητές και οι Αγοραστές δέον όπως διαβάσουν προσεκτικά τους κατωτέρω όρους:

Γενικοί όροι – Ορισμοί

1.Ο Οίκος ως αντιπρόσωπος του Πωλητή, ουδεμία ευθύνη φέρει για τις πράξεις ή παραλείψεις είτε του Πωλητή είτε του Αγοραστή.

2.H συμμετοχή  στη δημοπρασία οποιουδήποτε προσώπου, εναπόκειται στην απόλυτη και ανεξέλεγκτη κρίση του Οίκου.

3.Πριν από την έναρξη της δημοπρασίας, κάθε υποψήφιος Αγοραστής πρέπει να εγγραφεί, να υπογράψει σχετική δήλωση συμμετοχής και να αποδείξει την ταυτότητά του. Είναι πιθανόν
όπως, προκειμένου να επιτραπεί η συμμετοχή στην δημοπρασία σε υποψήφιους Αγοραστές, ο Οίκος να ζητήσει αποδείξεις αναφορικά με την δυνατότητα καταβολής της τιμής πωλήσεως και της προμήθειας Αγοραστή.

4.Πριν την έναρξη της δημοπρασίας κάθε Πωλητής πρέπει να συμπληρώσει και υπογράψει σχετική σύμβαση ανάθεσης πώλησης έργου σε δημοπρασία όπου συμφωνούνται τυχόν ειδικότεροι όροι πώλησης των έργων του Πωλητή

5.Ο Οίκος έχει το απόλυτο και ανεξέλεγκτο δικαίωμα όπως αρνείται προσφορές κατά τη διάρκεια των δημοπρασιών, όπως υποβάλλει προσφορές κατά τη διάρκεια των δημοπρασιών, όπως αποσύρει ή διαιρέσει (όπου αυτό είναι εφικτό) οποιοδήποτε έργο, όπως συνδυάσει δύο ή περισσότερα έργα και σε περίπτωση διαφωνιών, όπως προσφέρει το έργο προς πώληση στην ίδια ή σε νέα δημοπρασία.

6.Τα πνευματικά δικαιώματα σε όλους τους καταλόγους των δημοπρασιών και σε γραπτά κείμενα που αφορούν έργα, αποτελούν ιδιοκτησία του Οίκου και απαγορεύεται ρητά η χρήση τους από οποιονδήποτε τρίτο χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του Οίκου.

7.Οι παρόντες όροι διέπονται από το Ελληνικό δίκαιο και υφίσταται αποκλειστική κατά τόπο αρμοδιότητα των Δικαστηρίων των Αθηνών.

8.Εάν για την εξαγωγή του έργου από την Ελλάδα απαιτείται άδεια, τούτο δεν επηρεάζει την υποχρέωση του Αγοραστή να καταβάλλει την τελική τιμή πώλησης ούτε τα δικαιώματα του Οίκου. Εάν ο Αγοραστής ζητήσει από τον Οίκο να εκδώσει για λογαριασμό του την άδεια εξαγωγής, ο Οίκος δικαιούται αμοιβής και εξόδων πλέον ΦΠΑ. Για την εξαγωγή έργων τέχνης από την Ελλάδα, όταν αυτή επιτρέπεται, ακολουθείται η ειδική διαδικασία όπως προβλέπεται στις σχετικές διατάξεις.

9.Στους παρόντες όρους, οι κατωτέρω λέξεις έχουν το ακόλουθο νόημα:

«Αγοραστής»:Το πρόσωπο που υπέβαλε την υψηλότερη προσφορά και η οποία έγινε αποδεκή από τον επί της δημοπρασίας υπάλληλο.
«Έργο»:Οποιοδήποτε αντικείμενο το οποίο παραδίδεται στον Οίκο προς πώληση σε δημοπρασία και ιδίως τα αντικείμενα που περιγράφονται σε οποιονδήποτε κατάλογο του Οίκου.
«Τιμή πωλήσεως»:Το ποσό της υψηλότερης προσφοράς που γίνεται αποδεκτή από τον επί της δημοπρασίας υπάλληλο αναφορικά με κάποιο έργο.
«Τελική τιμή πωλήσεως»:Η τιμή πωλήσεως πλέον της προμήθειας Αγοραστή, πλέον οποιουδήποτε φόρου, πλέον τυχόν εξόδων ή τόκων που οφείλονται από τον υπερήμερο Αγοραστή.
«Προμήθεια Αγοραστή»:Το ποσό που οφείλει να καταβάλει ο Αγοραστής στον Οίκο και πουείναι ποσοστό επί της τιμής πωλήσεως, σύμφωνα με τα οριζόμεναστον όρο Α.4 κατωτέρω.
«Τιμή ασφαλείας»:Το ποσό κάτω από το οποίο έχει συμφωνηθεί με τον Πωλητή ότι τοέργο δεν μπορεί να πωληθεί.
«Τιμή εκτίμησης»:Το ποσό με το οποίο ο Οίκος εκτιμά την αξία ενός έργου, που αποτελεί γνώμη και μόνο και δεν συνιστά δήλωση ή εγγύηση για την τελική τιμή πώλησης του έργου. Για την τιμή εκτίμησης ο Οίκος μπορεί να λάβει υπόψη του τη γνώμη του Πωλητή, πριν την έκδοση του καταλόγου.
«Πλαστό Έργο»:Ένα έργο που αποτελεί απομίμηση, της οποίας η αρχική σύλληψη και η εκτέλεση έγινε με δόλια πρόθεση εξαπατήσεως ως προς τον δημιουργό του έργου, την προέλευσή του, το χρόνο δημιουργίας του, την περίοδό του, το εικαστικό ρεύμα ή την πηγή του, του οποίου η σωστή περιγραφή ως προς τα ως άνω θέματα δεν απεικονίζεται στην περιγραφή του έργου στον κατάλογο και το οποίο κατά την ημέρα της δημοπρασίας είχε αξία σημαντικά μικρότερη από αυτή την οποία θα είχε εάν ήταν σύμφωνο προς την περιγραφή του καταλόγου. Συνεπώς, κανένα έργο δεν μπορεί να είναι πλαστό εξ αιτίας ζημίας ή και εξ αιτίας εργασιών συντήρησης πάσης φύσεως (που περιλαμβάνουν repainting).
«Ποσό ασφάλισης»:Το ποσό στο οποίο, κατά την απόλυτο και ανεξέλεγκτη κρίση του Οίκου, θεωρείται από καιρού εις καιρόν ότι ανέρχεται η αξία για την οποία το έργο πρέπει να ασφαλισθεί (ανεξαρτήτως εάν την ασφάλιση του έργου αναλαμβάνει ο Οίκος).
«ΦΠΑ»:Στην τιμή κατακύρωσης προστίθεται η προμήθεια (12%) του Οίκου, καθώς και Φ.Π.Α 24% επί της προμήθειας.

Α. Ο Αγοραστής

1. Ο Οίκος ως αντιπρόσωπος
Ο Οίκος δημοπρασιών FineartsKapopoulos ενεργεί μόνο ως αντιπρόσωπος του Πωλητή, πλην εάν άλλως σαφώς συνάγεται.

2. Ο Αγοραστής

α) Αγοραστής θεωρείται αυτός που υποβάλλει τη μεγαλύτερη προσφορά και τον οποίο αποδέχεται ο Οίκος. Σε περίπτωση οποιασδήποτε διαφωνίας ως προς το πρόσωπο του Αγοραστή, η επίλυσή της γίνεται με βάση την απόλυτη και ανεξέλεγκτη κρίση του Οίκου και μόνον.
β) Κάθε αγοραστής θεωρείται ότι λειτουργεί ατομικά, πλην εάν, πριν την διεξαγωγή της δημοπρασίας, ο οίκος έχει αναγνωρίσει εγγράφως ότι η συμμετοχή προσώπου τινός γίνεται κατ΄εντολή και για λογαριασμό τρίτου. Στην τελευταία αυτή περίπτωση η έγγραφη αναγνώριση γίνεται μόνον εάν είναι στη γνώση του Οίκου η ταυτότητα του τρίτου.
γ) Ο Οίκος δύναται να αξιώσει από κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετάσχει στη δημοπρασία, τη συμπλήρωση και υπογραφή σχετικής αιτήσεως όπως και την απόδειξη της ταυτότητάς του. Επίσης ο Οίκος δύναται όπως, προκειμένου να επιτρέψει τη συμμετοχή στη δημοπρασία στους ενδιαφερόμενους, αξιώσει την προσκόμιση συστάσεων από Τράπεζες ή τρίτους, ή την παροχή ικανοποιητικών εγγυήσεων αναφορικά με τη δυνατότητα καταβολής της τελικής τιμής πωλήσεως.

3. Περιγραφές καταλόγου

α) Οποιαδήποτε δήλωση ή αναφορά του Οίκου στον κατάλογο ή σε άλλη έκδοσή του ή σε έκθεση, αναφορικά με τον δημιουργό, την καταγωγή, τον χρόνο δημιουργίας, την ηλικία, το μέγεθος, το υλικό, την απόδοση της δημιουργίας, τη γνησιότητα, την προέλευση και την πορεία, την εν γένει κατάσταση, ή την ενδεικτική αξία του έργου, αποτελεί μόνον γνώμη του Οίκου και σε καμία περίπτωση δεν δημιουργεί ευθύνες ή συνεπάγεται δεσμεύσεις του Οίκου έναντι τρίτων. Οι απεικονίσεις στους καταλόγους είναι καθαρά ενημερωτικές. Οι υποψήφιοι Αγοραστές οφείλουν να μην βασίζονται σε αυτές αναφορικά με τα χρώματα, τους τόνους και τα τυχόν ελαττώματα ή ατέλειες των έργων.
β)  Επιπλέον,  πολλά  έργα  είναι  τέτοιας  ηλικίας  ή  φύσεως  με  αποτέλεσμα  να  μην  ευρίσκονται  στην  αρχική  τους  κατάσταση.  Επίσης  ορισμένες  περιγραφές  στον  κατάλογο  ή  σε  εκθέσεις αναφέρονται σε ζημίες ή σε συντηρήσεις ή αναπαλαιώσεις των έργων. Όλες αυτές οι πληροφορίες δίνονται προς ενημέρωση μόνο. Η έλλειψη αναφοράς τέτοιων πληροφοριών, κατ΄ουδένα τρόπο συνεπάγεται την έλλειψη ελαττωμάτων και δεν μπορεί να αποτελέσει λόγο ευθύνης του Οίκου. Τέλος, η αναφορά συγκριμένων ελαττωμάτων του έργου δεν συνεπάγεται την έλλειψη ετέρων.
γ) Είναι υποχρέωση του Αγοραστή να ελέγξει με δική του ευθύνη, πριν από το χρόνο της δημοπρασίας όλα όσα αναφέρονται ανωτέρω υπό α) και β), είτε με επιθεώρηση του έργου είτε άλλως. Η προσοχή του Αγοραστή στρέφεται στις επεξηγήσεις που συχνά συνοδεύουν το έργο.

4. Προμήθεια Αγοραστή
Ο Αγοραστής θα καταβάλει στον Οίκο προμήθεια ποσοστού  12%  επί της τιμής πωλήσεως του έργου το οποίο αποτέλεσε αντικείμενο προσφοράς και κατακύρωσης σε αυτόν (lot).

5. Δείκτης Ισοτιμιών Νομισμάτων-Μαγνητοσκοπήσεις
Για την ενημέρωση των Αγοραστών είναι πιθανόν όπως κατά τη δημοπρασία: α) λειτουργεί δείκτης με ισοτιμίες νομισμάτων, όπως ισχύουν κατά την ημέρα της δημοπρασίας και β) προβάλλονται μαγνητοσκοπήσεις με απεικονίσεις των έργων. Οι προσφορές θα υποβάλλονται μόνο σε ευρώ. Ο Οίκος ουδεμία απολύτως ευθύνη φέρει εκ της λειτουργίας των ανωτέρω, ιδίως αναφορικά με σφάλματα στις ισοτιμίες ή στις απεικονίσεις ή με σφάλματα στην αντιστοιχία τιμών και εικόνων προς το πωλούμενο έργο.

6. Πληρωμή

α) Με την κατακύρωση του έργου στον Αγοραστή, αυτός υποχρεούταιόπως:
α1) Παράσχει στον Οίκο τα πλήρη στοιχεία του και κατά την κρίση του Οίκου προσκομίσει συστάσεις από Τράπεζες ή παράσχει εγγυήσεις αναφορικά με την καταβολή της τελικής τιμής πώλησης.
α2) Καταβάλει στον Οίκο την τελική τιμή πώλησης εντός είκοσι (20) ημερών από την κατακύρωση του έργου.
β) Η μεταβίβαση της κυριότητας του έργου στον Αγοραστή τελεί υπό την αίρεση της πλήρους και ολοσχερούς εξόφλησης της τελικής τιμής πωλήσεως

7. Παράδοση-Παραλαβή των έργων

α) Πλην ρητής διαφορετικής έγγραφης συμφωνίας, τα έργα δεν θα παραδίδονται στον Αγοραστή κατά τη διάρκεια της δημοπρασίας ή πριν από την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση της τελικής τιμής πωλήσεως.
β) Ο Αγοραστής υποχρεούται στην παραλαβή του έργου που αγόρασε με δικά του έξοδα εντός είκοσι πέντε (25) ημερών από την κατακύρωση του έργου, εκτός αντίθετης έγγραφης συμφωνίας.
γ) Ο Αγοραστής ευθύνεται για όλα τα έξοδα μεταφοράς, φυλάξεως και ασφαλίσεως των έργων που δεν παρέλαβε μέσα σε εικοσιπέντε (25) ημέρες από τη δημοπρασία.
δ) Εναπόκειται στην κρίση του Οίκου όπως συσκευάσει τα έργα που αγοράσθηκαν. Σε αυτήν την περίπτωση η συσκευασία θεωρείται ότι έγινε κατ΄εντολή και για λογαριασμό του Αγοραστή, ο οποίος φέρει και τον σχετικό κίνδυνο. Σε καμία περίπτωση δεν δημιουργείται ευθύνη του Οίκου για ζημιές στην κορνίζα του έργου ή στο γυαλί αυτού εξ οποιασδήποτε αιτίας και αν έγινε η ζημιά. Επίσης ο Οίκος δεν ευθύνεται για πράξεις ή παραλείψεις του μεταφορέα που υπέδειξε στον Αγοραστή.

8. Κίνδυνος για έργα που αγοράσθηκαν
Από της παραδόσεως του έργου στον Αγοραστή ή σε κάθε περίπτωση το αργότερο μετά την πάροδο εικοσιπέντε (25) ημερών από της κατακυρώσεώς του, ο κίνδυνος αναφορικά με το
αγορασθέν έργο μεταβαίνει στον Αγοραστή. Μετά την παράδοση του έργου στον Αγοραστή ή το αργότερο μετά την πάροδο εικοσιπέντε (25) ημερών από της κατακυρώσεως ο Οίκος, οι υπάλληλοι, αντιπρόσωποι και προστηθέντες αυτού, ουδεμία ευθύνη φέρουν για απώλεια του έργου ή για ζημίες πάσης φύσεως αυτού και εξ οποιασδήποτε αιτίας, είτε από αμέλεια είτε άλλως.

9. Δικαιώματα του Οίκου σε περίπτωση μη πληρωμής ή μη παραλαβής του έργου από τον Αγοραστή.
Σε περίπτωση κατά την οποία ο Αγοραστής δεν καταβάλει την τελική τιμή πωλήσεως εντός είκοσι (20) ημερών από την δημοπρασία, ο Οίκος έχει δικαίωμα με τη σύμφωνη γνώμη του Πωλητή να συμφωνήσει ειδικούς όρους εξόφλησης και να λάβει τα αποτελεσματικότερα μέτρα για την είσπραξη της οφειλής.Περαιτέρω σε περίπτωση κατά την οποία ο Αγοραστής δεν καταβάλει την τελική τιμή πωλήσεως ή δεν παραλαμβάνει το έργο εντός τριάντα πέντε (35) ημερών από την δημοπρασία, ο Οίκος δύναται να ασκήσει σωρευτικά ή μη τα κάτωθι δικαιώματα:

α) Να ασκήσει τα εκ του νόμου προβλεπόμενα δικαιώματα, ιδίως αυτά που προβλέπει ο Αστικός Κώδικας σε περίπτωση υπαίτιας αδυναμίας παροχής.
β) Να αξιώσει δικαστικά την αποζημίωσή του για κάθε θετική ή αποθετική ζημία πλέον εξόδων.
γ) Να υπαναχωρήσει της συμβάσεως της προκειμένης πωλήσεως καθώς και να υπαναχωρήσει των συμβάσεων πωλήσεως έργων που πωλήθηκαν στον Αγοραστή στην ίδια ή άλλη δημοπρασία.
δ) Να πωλήσει εκ νέου και με οποιονδήποτε τρόπο (είτε μέσω δημοπρασίας είτε με ιδιωτική πώληση) το έργο ή να μεσολαβήσει εκ νέου στην πώλησή του. Η τυχόν διαφορά που θα προκύψει μεταξύ της τελικής τιμής πωλήσεως πλέον των γενομένων εξόδων και της τιμής πωλήσεως με τον παρόντα τρόπο, βαρύνει τον Αγοραστή, χωρίς να αποκλείεται το δικαίωμα του Οίκου να αξιώσει κάθε περαιτέρω ζημία του. Εάν οι εισπράξεις της πωλήσεως με τον παρόντα τρόπο είναι ανώτερες των εισπράξεων που θα δικαιούτο ο Πωλητής από την αρχική δημοπρασία, το υπερβάλλον αυτό ανήκει στον Πωλητή και η προμήθεια του Οίκου υπολογίζεται επί της τιμής πώλησης με τον παρόντα τρόπο. Στον παρόντα όρο, η έκφραση «Εισπράξεις» έχει το ίδιο νόημα τόσο σε περίπτωση ιδιωτικής πώλησης όσο και σε περίπτωση πώλησης μέσω δημοπρασίας.
ε) Να χρεώσει τόκους υπερημερίας μετά την πάροδο των είκοσι πέντε (25) ημερών από την κατακύρωση του έργου και ΦΠΑ επί των τόκων.
στ) Να φυλάξει το έργο είτε στην έδρα είτε στην αποθήκη του Οίκου είτε αλλού, με έξοδα του Αγοραστή και να παραδώσει το έργο στον Αγοραστή μόνο μετά την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση της τελικής τιμής πωλήσεως και των μέχρι τότε εξόδων φυλάξεως, ασφαλίσεως και των λοιπών εξόδων σχετιζόμενων με το έργο.
ζ) Εάν κινητή περιουσία του Αγοραστή ευρίσκεται εξ οποιασδήποτε αιτίας στην κατοχή του Οίκου, μετά από ειδοποίηση 14 ημερών προς τον Αγοραστή, να πωλήσει την κινητή αυτή περιουσία δυνάμει ειδικής ανέκκλητης εντολής και πληρεξουσιότητας που παρέχει στον Οίκο ο Αγοραστής με τους παρόντες όρους, συμψηφίζοντας το τίμημα που θα επιτευχθεί από την πώληση με την οφειλή του Αγοραστή.
η) Να μην παραδώσει στον Αγοραστή το έργο ή οποιοδήποτε άλλο έργο αγόρασε ο Αγοραστής στην αυτή ή άλλη δημοπρασία μέχρι την πληρωμή της τελικής τιμής πώλησης.
θ) Στην περίπτωση κατά την οποία, ο Αγοραστής οφείλει στον Οίκο, ποσά από διάφορες αιτίες, να καταλογίσει οιαδήποτε παροχή του Αγοραστή καθ’ οιονδήποτε τρόπο, και παρά τον αντίθετο προσδιορισμό του Αγοραστή.
ι) Να αρνηθεί προσφορές από τον Αγοραστή σε επόμενες δημοπρασίες ή να ζητήσει εγγυήσεις για να επιτρέψει την συμμετοχή του σε δημοπρασία.

10. Εγγυήσεις- Περιορισμός Ευθύνης

α) Με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει ο Οίκος με τον παρόντα όρο υπό β), ο Οίκος, οι υπάλληλοι, αντιπρόσωποι και οι προστηθέντες αυτού, ουδεμία απολύτως ευθύνη φέρουν  αναφορικά  με  την  ακρίβεια  οποιασδήποτε  δηλώσεως  τους  που  αφορά  το  δημιουργό,  την  καταγωγή,  το  χρόνο  δημιουργίας,  την  ηλικία,  το  μέγεθος,  το  υλικό,  την  απόδοση  της δημιουργίας, τη γνησιότητα, την προέλευση και την πορεία οποιουδήποτε έργου ή για σφάλματα περί την περιγραφή ή για πραγματικά ή νομικά ελαττώματα οποιουδήποτε έργου, και ουδεμία εγγυητική ή άλλη ευθύνη φέρει ο Οίκος, οι υπάλληλοι, οι αντιπρόσωποι και οι προστηθέντες αυτού αναφορικά με οποιοδήποτε έργο.
β) Εάν εντός δέκα (10) ημερών από την κατακύρωση του έργου ο Αγοραστής αποδείξει στον Οίκο ότι το έργο είναι πλαστό τότε, υπό την προϋπόθεση ότι 1) ο Αγοραστής θα παραδώσει το έργο στον Οίκο στην ίδια κατάσταση με αυτή που είχε το έργο όταν κατακυρώθηκε στον Αγοραστή και 2) ο Αγοραστής διατηρεί την κυριότητα, νομή και κατοχή του έργου χωρίς πραγματικά και νομικά ελαττώματα, ο Οίκος θα επαναγοράσει το έργο από τον Αγοραστή και θα καταβάλει άτοκα στον Αγοραστή το ποσό που ο τελευταίος έχει καταβάλλει έως την ανωτέρω προθεσμία, αναζητώντας το από τον Πωλητή. Στην περίπτωση που ο Πωλητής αρνείται ή αδυνατεί για οποιονδήποτε λόγο να επιστρέψει το ποσό που είχε λάβει, εάν ο Οίκος τυγχάνει να έχει στην κατοχή του άλλα έργα που ο Πωλητής έχει παραδώσει στον Οίκο προς δημοπράτηση, ο Οίκος δικαιούται να συμψηφίσει την απαίτηση του Αγοραστή με την τιμή εκτίμησης των εν λόγω έργων του Πωλητή.
Το υπό 10β) δικαίωμα του Αγοραστή δεν δύναται να ασκηθεί εάν:
i. Η περιγραφή στον κατάλογο της δημοπρασίας κατά τη διάρκεια της οποίας αγοράσθηκε το έργο, ήταν σύμφωνη με την τότε κοινώς αποδεκτή γνώμη των ειδικών και ιστορικών τέχνης, ή εάν είχε γίνει μνεία στην περιγραφή περί πιθανής διαστάσεως απόψεων των ειδικών.
ii. Η απόδειξη της πλαστότητας του έργου μπορούσε να γίνει προ της δημοπρασίας κατά την οποία πωλήθηκε το έργο, μόνο μέσω επιστημονικών διαδικασιών μη κοινά αποδεκτών κατά τη στιγμή δημοσιεύσεως του καταλόγου τότε, ή μέσω διαδικασιών αδικαιολόγητα δαπανηρών ή ανεφάρμοστων ή που πιθανώς θα προκαλούσαν ζημία στο έργο.
Ο παρών όρος δεν ισχύει για Νομίσματα, Μετάλλια ή Κοσμήματα
γ) Οι αξιώσεις του Αγοραστή κατά του Οίκου με βάση τα ανωτέρω υπό β) περιορίζονται στο ποσό που έχει καταβάλει εντός του δεκαημέρου από την κατακύρωση του έργου ο Αγοραστής και ουδεμία άλλη αξίωση ή απαίτηση δύναται ο Αγοραστής να έχει για περαιτέρω θετική ή αποθετική ζημία (ιδία τόκων) από την οποία ρητά παραιτείται δια του παρόντος.
δ) Το δικαίωμα του Αγοραστή υπό β) είναι ανεκχώρητο και ασκείται μόνο από τον Αγοραστή στον όνομα του οποίου εκδόθηκε η εξοφλητική απόδειξη του τιμήματος και με την ρητή προϋπόθεση ότι ο Αγοραστής διατηρεί την κυριότητα, νομή και κατοχή επί του έργου χωρίς πραγματικά ή νομικά ελαττώματα.
ε) Ο Οίκος, οι υπάλληλοι, προστηθέντες και αντιπρόσωποι αυτού ευθύνονται μόνο για δόλο κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

11. Προσφορές
α) Σε περίπτωση που ο Οίκος έχει δεχθεί δύο ίσες προσφορές για το ίδιο έργο, κατά τον ανωτέρω υπό α) τρόπο, οι οποίες συμβαίνει να είναι και οι υψηλότερες, τότε το έργο κατακυρώνεται σε αυτόν που υπέβαλε προσφορά πρώτος χρονικά.

β) Τα έργα τα οποία δέχθηκαν προσφορά 6 λεπτά πριν την λήξη της δημοπρασίας, δίνεται χρονική παράταση 5 επιπλέον λεπτών πέρα του προκαθορισμένου χρόνου λήξης, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα από τους πλειοδότες να συμμετάσχουν εάν επιθυμούν και να καταθέσουν μεγαλύτερη προσφορά. Ο χρόνος των 5 λεπτών θα ανανεώνεται προοδευτικά κάθε φορά που θα γίνεται μία νέα προσφορά. H δημοπρασία για το εκάστοτε lot θα λάβει τέλος μόνο εφόσον δεν υπάρξει εκ νέου χτύπημα στο διάστημα των 6 αυτών λεπτών.

Login to your account